Boříme Mýty
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK


 1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost Conectart a.s., IČ: 07877935, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24184 (dále jen „Conectart“ nebo „my“). Webová adresa Správce je https://www.conectart.cz/.

 1. Cookies a zpracovávané osobní údaje v souvislosti s užíváním internetových stránek, účel a právní základ pro zpracování a doba uchování

 

2.1 Cookies

Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu anebo jiného zařízení.


V rámci cookies používáme:


Tyto údaje zpracováváme pro účely


Cookies pomocí nástrojů Google Analytics a Google Ads používáme na základě Vašeho souhlasu. Doba platnosti cookies Google Analytics je 1 rok, pakliže nedojde k jejich odstranění z Vašeho zařízení před touto lhůtou. Platnost cookies k uchování volby povolených souborů cookies je 1 rok.

Pravidla pro používání cookies si můžete rovněž nastavit ve Vašem prohlížeči. Bližší informace se dozvíte v nápovědě k Vašemu prohlížeči nebo od tvůrce Vašeho prohlížeče. Níže naleznete všechny informace ohledně deaktivace cookies pro každý z následujících prohlížečů:


2.2 Zpracovávané osobní údaje v souvislosti s užíváním internetových stránek

Dále zpracováváme Vaše osobní, a případně i další, údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře na uvedených stránkách, a to konkrétně:

Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefon, firma a případně další údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře do obsahu zprávy na adrese https://www.conectart.cz/, a to na základě Vaší žádosti pro účely vyřízení Vašeho požadavku uvedeném v kontaktním formuláři. Tyto údaje zpracováváme pro účely služeb zákazníkům a vyřízení žádosti žadatele, a uchováváme je typicky po dobu 1 roku od vyřízení, resp. ukončení komunikace s žadatelem, nicméně doba uchování se může lišit dle dané povahy a obsahu žádosti (například pakliže v důsledku komunikace vznikne smluvní vztah s žadatelem, či v případě stížnosti či uplatnění práva vůči Conectart, kdy doba uchování jsou 3 roky od vyřízení žádosti).

 1. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. Osobní údaje neprodáváme třetím stranám. Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předávány dalším osobám v pozici zpracovatelů; těmito osobami mohou být zejména provozovatelé služeb nástrojů webových stránek. V rámci cookies jsou data předávány z Google Analytics do Google Ads, přičemž propojení umožňuje import libovolných publik pro účely remarketingu.

Osobní údaje můžeme dále předat dalším orgánům veřejné správy v případě, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii či České národní bance při výkonu jejich zákonných pravomocí).

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii.

 1. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů:
  • Právo odvolat souhlas – pakliže jsou údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo souhlas se zpracovávání kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů uvedených níže, zejména prostřednictvím e-mailu info@conectart.cz nebo e-mailu: gdpr@conectart.cz
  • Právo na informace a právo na přístup - máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Máte právo získat přístup k těmto osobním údajům požádat nás o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.
  • Právo na opravu - pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
  • Právo na výmaz - dle článku 17 GDPR - v některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
   • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
   • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
   • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy
   • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

   • Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

    • splnění naší právní povinnosti,
    • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
    • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
  • Právo na omezení zpracování - dle článku 18 GDPR
  • Právo vznést námitku proti zpracování – dle článku 21 GDPR
  • Právo podat stížnost - uplatněním výše uvedených práv není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy
 1. Jak můžete uplatnit Vaše práva?

Můžete se na nás obracet prostřednictvím:

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:

U tohoto pověřence můžete uplatňovat práva uvedená výše.


Pro více informací o zpracování osobních údajů nebo pro případné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné využít i e-mailovou adresu info@conectart.cz.


Vaši žádost vyřídíme nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.


Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Poznámka: GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)